top of page
סקרי עצים

סקרי עצים

סקרי עצים

עצים  הם חלק ממרקם החיים העירוני. הם בעלי חשיבות אסתטית חזותית והם בעלי תרומה משמעותית לתפקוד המערכת האקולוגית העירונית ובהתאם חשיבותם לבריאות ורווחת הציבור. עצים קולטים מזהמים מהאוויר, ממתנים את אפקט אי-החום העירוני, מספקים צל ומשרים תנאים נוחים לשהייה בחוץ, מבודדים מרעשים, מונעים סחף קרקע ועוד. 

במקביל לתנופת הפיתוח העירוני ולבניה מואצת, נדרש איזון בין פיתוח והתחדשות עירונית לבין שימור משאבי הטבע העירוני וערכי הסביבה תוך דאגה לדורות הבאים. 

שמירת עצים בוגרים בישראל נסמכת על שני חוקים:

  1. פקודת היערות מגדירה מהו עץ בוגר או אילן מוגן הטעונים רישיון כריתה או העתקה ואת התנאים להנפקתם.

  2. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 מגדיר את מעורבותו של פקיד היערות בשלבי התכנון והרישוי השונים ואת חובת סימון העצים הבוגרים בתשריט התכנית.

מטרת חוקים אלו להגדיר את תהליכי התכנון, העבודה והממשק בין פקיד היערות אל מול הגורמים המבקשים רישיונות לכריתה או העתקת עצים בוגרים וזאת על מנת לשמר את תרומתם הסביבתית.

חברת עיר ויער מבצעת ועורכת סקרי/נספחי עצים בוגרים עבור הליכי תכנון ובניה

1

סקר עצים עבור תיק מידע   

2

נספח עצים לצרכי היתר בניה

3

בקשה לרישיון כריתה

מהו סקר עצים ומהי מטרתו?
סקרי עצים

חוק התכנון והבניה מחייב עריכת סקר עצים בתחום כל שטח המיועד לבנייה. הסקר נדרש כבר בשלב הבקשה לתיק מידע שהוא השלב הראשוני בתהליך קבלת היתר בניה. מטרת סקר העצים לשקף באופן כמותי ואיכותי את מצב העצים הנמצאים בשטח המיועד לפיתוח על מנת להביא לידי המתכנן את המידע והכלים לתכנון נכון תוך התחשבות בנתוני ערכיות העצים הנמצאים במגרש.

מהי ההגדרה לעץ בוגר עליו חל חוק הגנת האילן?
עץ בוגר

עץ שגובהו לפחות 2 מטר מעל פני הקרקע וקוטר גזע העץ הנמדד בגובה 1.3 מטרים הוא:

מעל 20 ס"מ במגרש
שייעודו מגורים.

מעל 10 ס"מ בכל ייעודי הקרקע האחרים.

מהם מדדי ערכיות העץ וערכו החליפי? האם ההחלטה בנוגע לשימור או כריתת העץ בידנו?

במסגרת סקר עצים נקבע מדד ערכיות העץ – מדד זה משקף את התרומה הנופית של העץ לסביבה. ערך חליפי הינו מדד המתמחר את ערכו הכלכלי של העץ לסביבה בהתאם לתרומתו וייחודו. לאחר בחינת האופציות לשימור העצים במסגרת התכנון, סקר העצים מוגש לאישור פקיד היערות האזורי והוא הגורם המאשר את המלצות הסקר. עבור עצים שאושרו לכריתה, רשאי פקיד היערות לדרוש הפקדת תשלום עבור ערכו החליפי של העץ או לחילופין לדרוש כתב התחייבות לנטיעת עצים בסכום דומה.

האם יש צורך ברישיון כריתה לעצים הגדלים בחצר הפרטית?

בהחלט כן. כל העצים הכלולים בהגדרת עץ בוגר הם מוגנים על פי פקודת היערות וחייבים קבלת רישיון כריתה מפקיד היערות האזורי. 

סקר עצים
סקרי עצים
מהם המצבים בהם קיים פטור מעריכת סקר עצים?

קיימים מספר מצבים בהם ניתן לקבל פטור מעריכת סקר עצים. מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע ולוודא כי אכן סקר עצים לא נדרש. בין המקרים לפטור מהכנת סקר עצים ניתן לציין:

  • לא קיימים במגרש עצים על פי מפה עדכנית ומפורטת בנוסף להצהרת עורך הבקשה כי לא קיימים עצי במגרש. 

  • במגרש נשוא הבקשה מצויים עד 5 עצים בוגרים. 

  • תוספת הבניה המבוקשת למגורים קטנה מ-100 מ"ר. 

  • עורך הבקשה מצהיר באמצעות סוקר וחתימתו כי כל העצים הקיימים מותרים לכריתה ללא רישיון או שזוהו כעצים מתים.  

סקרי עצים
סקר עצים
bottom of page