top of page
איכות סביבה.jpeg

איכות סביבה

אורח החיים המודרני עושה שימוש בחומרים מסוכנים כגון דלקים, שמנים, חומרי הדברה ומתכות כבדות. שימוש בחומרים אלו מחייב תכנון נכון, השקעת משאבים ועמידה בנהלי המשרד להגנת הסביבה

המודעות והחקיקה בתחום התפתחו מאוד בשנים האחרונות והדרישה מצד הרגולטור לניטור וטיפול בזיהומים הינו חלק מכל פרויקט. תהליך החקירה והטיפול בזיהום הינו מורכב ודורש ידע מקצועי במגוון תחומים.

עיר ויער תלווה אתכם בכל תהליך ההסדרה אל מול דרישות הרגולטור הכולל סקירת הזיהום, מתן חוות הדעת המקצועית ולווי תהליך שיקום הקרקע וזאת על פי דרישות ותקנות המשרד להגנת הסביבה.

סקרים הסטוריים

סקרים הסטוריים

אתר בו נעשה שימוש בחומרים בעלי פוטנציאל מזהם, נדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע חקירה היסטורית ולהציג חוות דעת מומחה המסכמת חקירה זו. במסגרת החקירה נאסוף מידע אודות ההיסטוריה, הגאולוגיה, ההידרולוגיה וסוג החומרים המזהמים בהם נעשה שימוש באתר וזאת עד לקבלת האינדיקציה להמצאות זיהום בתת הקרקע ו\או במי התהום. 

סקרי קרקע \ גז קרקע

סקר קרקע\גז קרקע

אתר בו התקבלה אינדיקציה להימצאות זיהום בתת הקרקע, נדרש לבצע בדיקות לאיתור ואפיון הזיהום. בדיקת הקרקע מבוצעת על ידי קידוחים לעומק הקרקע ואיסוף דוגמאות לאנליזה במעבדה מוסמכת. אנו נלווה ונפקח על תהליך סקר הקרקע החל משלב הכנת תוכניות העבודה ועד לשלב הכנת המסמכים הנדרשים ואישורם על ידי הרגולטור

שיקום וטיפול בקרקעות מזוהמות

שיקום קרקעות

אתר בו אותר זיהום במסגרת סקר קרקע, נדרש לבצע שיקום.  שיקום קרקעות נעשה בשיטות שונות (פיזי, ביולוגי, כימי) בהתאם לסוג הזיהום, סוג הקרקע ועלויות הטיפול. נלווה אתכם לאורך כל תהליך הטיפול, משלב התכנון והתמחור ועד לשלב קבלת האישורים הנדרשים.

סקרי מי תהום

סקרי מי תהום

במקרים בהם חשש לזיהום מקורות מים עילאיים או לחדירת זיהום למי התהום, נדרש לפעול בדחיפות בהתאם ל חוק המים, תשי"ט-1959 ובהתאם לנהלי רשות המים.


אנו מבצעים את הבדיקות הנדרשות על מנת לאתר ולטפל בזיהום במהירות מרבית. נלווה את תהליך החקירה והשיקום למי התהום החל משלב הכנת תוכניות העבודה ועד שלב הכנת המסמכים הנדרשים ואישורם על ידי הרגולטור.

סקרים הסטוריים
סקר קרקע
שיקום וטיפול בקרקעות
סקר מי תהום
bottom of page