top of page
הגנת הצומח  פיקוח אגרונומי.jpg

 ניטור מזיקים וייעוץ בהגנת הצומח

תחום הגנת הצומח עוסק בהגנה על צמחים הנחוצים לאדם מפני מזיקים ומחלות צמחים. מגוון המזיקים הינו עצום וכולל יונקים, חרקים, נמטודות, פטריות, חיידקים ווירוסים. הנזק שנגרם על ידי מזיקים בעל השלכות ישירות על איכות וכמות היבול ולפיכך גם על רווחיות המגדל. העידן בו אנו חיים מביא עימו אירועי אקלים קיצוניים, התחממות גלובלית, התבססות של מזיקים חדשים ושחיקת יעילותם של תכשירי ההדברה. במציאות זו, הגנה על גידולים הופכת אתגר גדול. 
 

בקרה של אוכלוסיות מזיקים ומחלות מתבססת על שיטות מדעיות לאופטימיזציה כלכלית ואקולוגית על ידי שילוב מגוון אמצעים להגנה על הגידול תוך שמירה על ערכי נזק נמוכים ומזעור סיכונים לאדם ולסביבה

דרישת השוק הינה תוצרת חקלאית נקיה משאריות חומרי הדברה, מבלי להתפשר על איכות המוצר. מדע הגנת הצומח עוסק בזיהוי נכון של פגעים, למידת פוטנציאל הנזק של המזיק, למידת התנאים המשפיעים על עוצמת הפגיעה והתפשטות הפגע יחד עם נקיטת פעולות לצמצום או למניעת הנזק. פעולות כגון ניטור רציף של אוכלוסיות מזיקים בשדה ובסביבתו, הטמעת אמצעים אגרוטכניים למניעת התבססות מזיקים, פגיעה ביכולת התרבות של המזיק, שימוש בחומרי הדברה כימיים או ביולוגים באופן יעיל וממוקד, הם חלק מניהול נכון של אוכלוסיות מזיקים בגידול החקלאי ובשטחי הנוי.
 

אנו מבצעים ליווי ופיקוח צמוד למשתלות, מטעים וכרמים כולל שירות ניטור מזיקים רציף, מתן ייעוץ והמלצות ליישום שיטות הדברה ואמצעים לבקרת מזיקים ומחלות צמחים. כל זאת בגישה מותאמת לצרכי החקלאי ולדרישות יעדי השיווק הנבחרים לרמת שאריות חומרי הדברה הנדרשות בתקן.

bottom of page