top of page
תכנון ובניה

תכנון בנייה

בהליכי תב"ע או רישוי בניה נדרש עורך הבקשה להגיש נספחים שונים בתחומי הסביבה ומשאבי הטבע העירוני. ביצוע סקרים ועריכת נספחי סביבה על ידי אנשי מקצוע מנוסים, תשקף באופן רלוונטי את המצב הקיים במגרש ותמנע עיכובים מיותרים בהליך הרישוי

סקר עצים בוגרים

סקר עצים בוגרים

עצים בוגרים הם תשתית עירונית, בדומה לקווי מים ביוב וחשמל. מלבד לחזות האסתטית, לעצים ערך אקולוגי-סביבתי גבוה למגרש בו הם נטועים ולסביבתו. שיעור התועלת הכלכלית של עץ במגרש פרטי מוערך במאות דולרים לעץ בשנה. ניהול מקיים של משאב העצים במרחב העירוני כרוך בתכנון נכון, ידע מקצועי וניסיון מצטבר. עריכת נספח עצים על ידי אגרונום מקצועי ומנוסה עוד בשלב תיק המידע מגיש לצוות התכנון מידע מהימן על ערכיות העצים ועל התכנות שימורם ושילובם במסגרת הפיתוח. סקר עצים איכותי הוא כלי עזר חשוב לכל שלבי התכנון והביצוע.

מפרט שימור עצים ופיקוח אגרונום על עבודה בקרבת עצים

מפרט שימור עצים ופיקוח אגרונום

במידה וקיימים עצים לשימור באתר בו מתבצעות עבודות בניה או פיתוח, עורך הבקשה  נדרש להגיש תכנית מפרט שימור עצים בו הנחיות ברורות לעבודה בקרבתם. מפרט שימור עצים כולל הנחיות כלליות להגנה על העצים באתר והנחיות פרטניות עבור עצים שבקרבתם מתוכננות עבודות חפירה או פיתוח. עבודות בקרבת עצים לרבות חפירה, חציבה ושינוי גובה מפלס קרקע באזור השורשים המוגן של העץ, נדרשות לליווי ופיקוח   אגרונום בעל ניסיון בתחום העצים. ליווי מקצועי של העבודות ותיעוד האמצעים שננקטו לשמירה על בריאות העצים במגרש, תמנע פגיעה בעצים ותחסוך תביעות וקנסות מיותרות

סקרים היסטוריים

סקרים היסטוריים

אתר בו נעשה שימוש בחומרים מזהמים, נדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה לבצע חקירה היסטורית. במסגרת החקירה נאסוף מידע אודות ההיסטוריה, הגאולוגיה, ההידרולוגיה וסוג החומרים המזהמים בהם נעשה שימוש באתר עד לקבלת אינדיקציה או שלילת המצאות זיהום בתת הקרקע ו\או במי התהום. 

סקרי גז קרקע לתיק מידע

גז קרקע

סקר גז קרקע מבוצע לאיתור זיהומים נדיפים וגזים הכלואים בחללי תת הקרקע למניעת חדירתם למבנים קיימים או למבנים לקראת בניה. באתרים מסוימים קיימת חובת בדיקת גזי קרקע כתנאי לקבלת היתר בניה ובהם נדרש לבצע התקנת בארות ודיגום גז קרקעי. אנו נבצע בהליך מהיר סקרי גז קרקע על כל שלביהם עד קבלת האישורים הנדרשים לקבלת היתר בנייה.

ניהול ופיקוח סביבתי

ניהול ופיקוח סביבתי

תוכניות פיתוח ופרויקטים הנדסיים נדרשים להתייחס להיבטים סביבתיים כגון אקוסטיקה, איכות אוויר, פסולת, קרקעות מזוהמות ועוד. אנו מספקים שירותי תכנון וייעוץ סביבתי ומלווים קבלנים ויזמים לאורך כל שלבי הפרויקט, בשלב התכנון הראשוני, בייצוג מול גופי התכנון והרשויות ובעיקר בשלב הביצוע. ליווי סביבתי מקיף ומקצועי בכל שלבי התכנון והביצוע ימנע עיכובים בירוקרטיים מיותרים ויקטין את עלויות הפרויקט בהסתכלות הרחבה.

סקר עצים בוגרים
מפרט שימור עצים
סקרים הסטוריים
סקר גז
ניהול ופיקח סביבתי
bottom of page